PROJEKTY AUTORSKIE 
1982 - 2023

REWITALIZACJA I REWALORYZACJA

• Koncepcja zagospodarowania osiedla Dobrzyńska w Płocku - Rewitalizacja podobszaru zdegradowanego 
• Koncepcja zagospodarowania osiedla Skarpa w Płocku - Rewitalizacja podobszaru zdegradowanego
• Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza w Płocku
• Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Rynku Starego Miasta w Płocku
• Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Wzgórza zamkowego w Gostyninie 

ZAGOSPODAROWANIE I URZĄDZENIE TERENÓW 

• Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zagospodarowania Rynku Starego Miasta w Raciborzu 
• Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zagospodarowania Rynku Starego Miasta w Ciechanowie 
• Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zagospodarowania Rynku Starego Miasta w Trzebiatowie
• Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zagospodarowania terenu w Chałupach - tzw. Szperku
• Koncepcja jednostki zabudowy mieszkaniowej w Sierpcu, w granicach ulic: Paderewskiego-Piłsudskiego-Mickiewicza-Płocka
• Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowo-handlowej w m. Rogozino
• Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Bierzewice k/Gostynina
• Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Witonia
• Projekt przebudowy i zagospodarowania terenu targowiska miejskiego w Płocku
• Projekt zagospodarowanie terenów wielofunkcyjnych Domu Dziecka „Bratoszewo” w Gostyninie
• Koncepcja zagospodarowania przestrzennego do planu ogólnego miasta Gąbina  
• Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru urbanistycznego "Graniczna" w Płocku
• Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy osiedla "Zacisze” w m.Drobin
• Koncepcja zagospodarowania przestrzennego osiedla "Górna" w Płocku
• Koncepcja ukształtowania i zagospodarowania terenu Skarpy płockiej na odcinku od Jaru Brzeźnicy do mostu Piłsudskiego
   na rzece Wiśle, opracowana w zespole ds. rewaloryzacji Skarpy płockiej przy Biurze Techniki Komunalnej w Płocku

ZESPOŁY SPORTOWO-REKREACYJNE ORAZ PLACE ZABAW

• Projekt placu zabaw i rekreacji fizycznej w m. Słupno 
• Projekt urbanistyczno-architektoniczny budowy zespołu urządzeń sportowych w m. Proboszczewice Nowe
• Projekt zagospodarowania i urządzenia terenu urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Płocku–Radziwiu 
• Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna przebudowy stadionu miejskiego w Sierpcu
• Projekt zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m.Proboszczewice Nowe
• Projekt zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała
• Koncepcja zagospodarowania i urządzenia terenów sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w m.Maszewo 

PARKI I TERENY ZIELENI

• Projekt parku "Nad Słupianką" w m. Słupno
• Projekt zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Stara Biała

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE

• Koncepcja jednostki zabudowy mieszkaniowej w Sierpcu, w granicach ulic: Paderewskiego-Piłsudskiego-Mickiewicza-Płocka
• Projekt zabudowy kamienicznej, mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze,
  w sąsiedztwie d.spichlerzy na skarpie wiślanej w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego
• Architectural Design for An Apartment House Unit for The Dual Income Single Child Family - Japanese Style & Korean Style
  DBEW International Design Competition 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE

• Projekt rezydencji mieszkalnej z urządzeniami rekreacyjnymi w Sochaczewie
• Projekt rezydencji mieszkalnej w m.Rogozino
• Projekt budowy oraz rozbudowy budynku jednorodzinnego w m.Sarzyn 
• Projekt budynku jednorodzinnego dwupokoleniowego z częścią biurową w m.Grabina
• Projekty budynków jednorodzinnych w zespole zabudowy mieszkaniowej w m.Witonia
• Projekty budynków jednorodzinnych w Gostyninie
• Projekt budynku jednorodzinnego w m.Nowe Łachy

OBIEKTY ADMINISTRACYJNO-BIUROWE, BANKOWE I POCZTOWO-TELEKOMUNIKACYJNE

• Projekt siedziby Urzędu Gminy w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej w ramach zadania pn.
  "Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Gostynin" 
• Koncepcja architektoniczno – przestrzenna siedziby Urzędu Gminy w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej
• Projekt przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego na siedzibę Oddziału Santander Bank /d.Kredyt Bank S.A./ w Płocku 
• Koncepcja architektoniczna budowy Oddziału Warta TUR ul.ul. Jerozolimska-Synagogalna w Płocku
• Projekt rozbudowy i modernizacji części biurowej siedziby firmy Ponzio Polska w m.Cekanowo
• Projekt remontu i modernizacji budynku administracyjnego siedziby Nadleśnictwa Płock
• Projekt przebudowy i rozbudowy budynku leśniczówki w zabudowie zagrodowej w Gospodarstwie Leśnym Zglenice Duże
• Projekt przebudowy i rozbudowy budynku socjalno-gospodarczego z funkcją administracyjną w Gospodarstwie Leśnym Szkółka Gałki 
• Projekt przebudowy i rozbudowy budynku biurowego na siedzibę prywatnej firmy handlowo-produkcyjnej w Płocku
• Projekt budynku biurowo-socjalnego siedziby prywatnej firmy budowlanej w m.Gulczewo
• Koncepcja adaptacji piwnic dawnego spichlerza na skarpie płockiej i nadbudowy o obiekt biurowy prywatnej firmy handlowej w Płocku
• ZTE siedziby Oddziału Banku PKO S.A. w Gostyninie
• ZTE siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej w Płocku
• Projekt renowacji elewacji zespołu zabytkowych kamienic – siedziby T.P. S.A. w Płocku

OBIEKTY OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE

• Projekt szkoły gimnazjalnej 12-sto oddziałowej z wielofunkcyjnym programem użytkowym i terenem urządzeń sportowych
  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płocku–Radziwiu
• Projekt adaptacji budynku przedszkola w zespole obiektów szkolnych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku
• Projekt remontu i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w m.Ciechomice
• Koncepcja budowy sali widowiskowo-sportowej dla d. Szkoły Podstawowej nr 2 w Płocku
• Projekt remontu, przebudowy i rozbudowy obiektów Domu Dziecka „Bratoszewo” w Gostyninie

OBIEKTY KULTURY

• Koncepcja rewaloryzacji Domu Pod Arkadami (tzw.Jatek) wraz z przebudową zabudowy oficynowej w Gostyninie przy ul.Floriańskiej 23
  Adaptacja zespołu na siedzibę Muzeum Regionalnego Ziemi Gostynińskiej 
• Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna MIEJSKIEJ PRZESTRZENI ARTYSTYCZNEJ 
  na terenie położonym przy Al.Kobylińskiego - Al.Spacerowej 
  w ramach prac nad analizą lokalizacji sali koncertowej w Płocku

OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

• Projekt budynku apteki z częścią biurowo-mieszkalną w Płocku
• Projekt rozbudowy budynku apteki o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płocku
• Studium programowo-przestrzenne rozbudowy Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia w Płocku
• Projekt remontu, adaptacji i aranżacji piwnic w budynku przychodni dla potrzeb siedziby Środowiskowego Ośrodka Wsparcia MOPS
   w Płocku
• Projekt remontu i modernizacji Ośrodka Zdrowia w m.Proboszczewice

OBIEKTY HANDLOWO-USŁUGOWE

• Projekt przebudowy terenu targowiska miejskiego w Płocku 
• Projekt remontu, adaptacji i modernizacji istniejącej hali produkcyjnej dla potrzeb salonu sprzedaży mebli w Płocku
• Projekt rozbudowy części handlowej pawilonu „Polserwisu” w Płocku
• Projekt adaptacji części budynku biurowego dla potrzeb biura sprzedaży ZEP-MOT w Płocku
• Projekt budowy zespołu pawilonów usługowo-handlowych dla Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

OBIEKTY SPECJALNE

• Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna budowy pawilonu słoniarni wraz z wybiegami na terenie
   Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku
• Projekt remontu, adaptacji i aranżacji pomieszczeń operatorni i dyspozytorni w budynku bazy surowcowej PERN „Przyjazń” w m.Plebanka
• Koncepcja budowy budynku archiwum z apteką na terenie Zakładu Karnego we Wrocławiu
• Projekt remontu, adaptacji i modernizacji budynku zaplecza technicznego dla potrzeb administracyjno-socjalnych
  na terenie Zakładu Karnego we Wrocławiu

OBIEKTY PRODUKCYJNO-WARSZTATOWE

• Projekt budowy hali magazynowej wysokiego składowania dla firmy Ponzio Polska w m.Cekanowo
• Projekt budowy hali magazynowej dla składowania profili i akcesoriów dla firmy Ponzio Polska w m.Cekanowo
• Projekt budowy wiaty magazynowej dla firmy Ponzio Polska w m.Cekanowo
• Projekt modernizacji zakładu piekarniczego w m.Mochowo
• Projekt modernizacji zespołu hal przemysłowych d. fabryki FMŻ dla potrzeb produkcyjnych hurtowni BUDMAT w Płocku

ARANŻACJA WNĘTRZ

• Projekt remontu i modernizacji budynku administracyjnego siedziby Nadleśnictwa Płock
• Projekt aranżacji wnętrz w budynku siedziby Oddziału Santander Bank /d.Kredyt Bank S.A./ w Płocku
• Projekty aranżacji wnętrz punktów bankowych Oddziału Kredyt Banku S.A. w Płocku
• Projekt aranżacji wnętrz w budynku Banku Spółdzielczego w Wyszogrodzie 
• Projekt przebudowy i aranżacji w budynku siedziby firmy PONZIO Polska w m.Cekanowo
• Projekt przebudowy i aranżacji wnętrz w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Płocku
• Projekt przebudowy i aranżacji wnętrz w budynku siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
• Projekt przebudowy i aranżacji w budynku d. poczty dla potrzeb centrum obsługi klientów T.P. S.A. w Płocku
• Projekt przebudowy i aranżacji w gmachu Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku
• Projekt aranżacji wnętrz w rezydencji mieszkalnej w Rogozinie
• Projekt aranżacji wnętrz w siedzibie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia MOPS w Płocku
• Projekt aranżacji wnętrz w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
• Projekt aranżacji wnętrz w budynku biurowym ZEP-INFO w Płocku (d.Cotex)

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP I MSZPZP)

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych
  Miasta Sierpca 
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru miasta Sierpca, w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic:
  Mickiewicza-Płocka-Białobłocka-Mickiewicza
• MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w m.Góry, gm.Łąck (1985)
• MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w Brudzeniu Dużym (1985)
• MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w m.Sikórz (1985)
• MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w m.Siecień (1985)
• MPZP jednostki strukturalnej "Proboszczewice" gm. Stara Biała (1985-1986)
• MPZP terenów zabudowy jednorodzinnej w Starej Białej (1986)
• MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego w Witonii (1986)
• MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w Sierpcu – 1 (1990/91)
• MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w Sierpcu – 2 (1990/91)
• MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w Sierpcu – 3 (1990/91)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

• Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpc, w granicach obszarów wzdłuż
   rzeki Sierpienicy
• Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sierpc w granicach sołectwa Studzieniec

ABI. Biuro projektowe architekt Marek Dzięglewski 

          2023 © ABI. project based on MOBIRISE - All Rights Reserved